Đào tạo

     Trong bối cảnh hiện nay, việc quản trị nhân sự của các doanh nghiệp thường gặp khó khăn. Từ kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo hay vận hành và duy trì tính ổn định. Một hạng mục quan trọng nhất trong quản trị nhân sự là đào tạo, đào tạo quyết định các lưu điểm trong quản trị nhân sự. Tại ANCOM hoạt động đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu với các nội dung phù hợp với nhân sự từng vị trí và thời điểm:

Hoạt động đào tạo luôn đặt lên hàng đầu với các nội dung phù hợp với nhân sự từng vị trí và thời điểm.

- Thái độ và tư duy.
- Chuyên môn công việc Marketing, kế toán, nhân sự, kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm. 
- Kỹ năng giao tiếp.
- Quy trình và văn hoá doanh nghiệp.
- Thương hiệu và định hướng doanh nghiệp.
- Hiểu biết xã hội và thị trường.

Một hoạt động kinh doanh bền vững và phát triển thì hoạt động đào tạo luôn được ưu tiên hàng đầu.