Mô tả công việc

     Từ việc xây dựng cơ cấu nhân sự tối ưu, ANCOM đã thiết lập những bản mô tả công việc chi tiết ứng với từng vị trí. Việc tạo ra các bản mô tả công việc cụ thể sẽ tạo nên sự rõ ràng trong công việc, chính là một trong những điều cần thiết để hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản trị nhân sự được tối ưu theo quy trình vận hành.

Mô tả công việc cụ thể sẽ tạo nên sự rõ ràng chính là một trong những điều cần thiết để hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản trị nhân sự được tối ưu theo quy trình vận hành.

Mô tả công việc của các nhân sự từng vị trí: 

CEO : LCB 15.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.

- Quản trị định hướng các hoạt động kinh doanh: tài chính, nhân sự, marketing.
- Vận hành quy trình làm việc theo hệ thống.
- Xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh theo thời gian.
- Giám sát, theo dõi, quản lý các quản lý cấp trung với các chỉ tiêu theo quy trình.
- Đối ngoại với các đối tác của ANCOM. 

HCNS - Kế toán tài chính  : LCB 8.0.000.000VNĐ + phụ cấp + thưởng Quý, Năm.
- Quản lý, theo dõi giám sát các chỉ số tài chính của doanh nghiệp.
- Quản lý, theo dõi giám sát các KPI của nhân sự.
- Báo cáo, xây dựng các kế hoạch tài chính theo từng thời điểm.
- Vận hành quy trình nhân sự, tài chính theo định hướng của CEO. 

Account Manager : LCB 8.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Quản lý nhóm kinh doanh và danh sách khách hàng theo định hướng.
- Quản lý, tìm kiếm, chăm sóc, giám sát thực thi các công việc với khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch khách hàng, doanh số theo từng thời điểm.
- Thực hiện các KPI theo định hướng và chỉ tiêu của CEO.
- Phối hợp với nhóm thực thi các hợp đồng của khách hàng.
- Phối với với kế toán tài chính theo dõi các phần tài chính từ khách hàng đem lại.
- Làm việc với nhóm kinh doanh theo quy trình để đảm bảo các KPI theo từng thời điểm. 

Telesales: LCB 5.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Lên danh sách khách hàng tiềm năng theo định hướng của Account Manager.
- Tiếp cận các khách hàng bằng các công cụ điện thoại và Internnet.
- Gửi thông tin và chăm sóc khách hàng trên các công cụ.
- Xây dựng và lập các báo cáo công việc theo từng thời điểm. 

Salesman : LCB 5.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Quản lý, tìm kiếm, chăm sóc, giám sát thực thi các công việc với khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch khách hàng, doanh số theo từng thời điểm.
- Thực hiện các KPI theo định hướng và chỉ tiêu của nhóm.
- Phối hợp với nhóm thực thi các hợp đồng của khách hàng.
- Phối với với kế toán tài chính theo dõi các phần tài chính từ khách hàng đem lại.
- Làm việc với nhóm kinh doanh theo quy trình để đảm bảo các KPI theo từng thời điểm.

Marketing Planner: LCB 8.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Xây dựng các kế hoạch công việc và thực thi theo hợp đồng với nhóm kinh doanh.
- Làm việc với nhóm nội dung, Marketing, thực thi để triển khai các công việc theo hợp đồng.
- Theo dõi, giám sát, báo cáo các hoạt động thực thi theo từng thời điểm.
- Đào tạo nhân sự chuyên môn trong nhóm.
- Xây dựng cơ cấu nhân sự, tài chính cho từng hợp đồng, đảm bảo tối ưu triển khai về hiệu quả.
- Phối hợp với nhóm kinh doanh hoàn thành các hợp đồng của khách hàng.
- Phối hợp với kế toán tài chính để hoàn thiện các phần tài chính theo hợp đồng thực thi.
- Báo cáo thực hiện với CEO về hiện trạng, xây dựng các giải pháp để đạt mục tiêu theo từng hợp đồng và thời điểm.

Copywriter: LCB 6.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Phát triển nội dung, hình ảnh theo định hướng của trưởng nhóm.
- Biên tập và đăng tải nội dung trên các công cụ Marketing.
- Theo dõi và giám sát hiệu quả, phải hồi của các nội dung đã đăng tải.
- Phối hợp với nhóm Marketing, thiết kế, thực thi để triển khai các chiến dịch marketing theo định hướng.
- Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo quy trình vận hành. 

Designer LCB 7.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Phát triển các nội dung Marketing thành hình ảnh, video thiết kế.
- Đưa các ý tưởng, định hướng sáng tạo trong các chiến dịch và hợp đồng.
- Phối hợp với nhóm nội dung, Marketing và thực thi để triển khai các hợp đồng theo KPI.
- Đóng góp ý kiến của nhóm trong các hợp đồng triển khai. 

E-marketing LCB 7.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Quản trị, theo dõi và thực hiện các quảng cáo trên internet theo các hợp đồng và định hướng kế hoạch của nhóm.
- Phối hợp với nhóm Marketing, nội dung, thiết kế phát triển các quảng cáo đảm bảo tối ưu về hiệu quả.
- Đóng góp các ý kiến, định hướng với nhóm làm việc trong khi triển khai các hợp đồng.
- Báo cáo các chỉ số hiệu quả, tài chính theo các hợp đồng và thời điểm.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật với các tài khoản quảng cáo.
- Báo cáo độc lập với kế toán, tài chính về các món chi tài chính cho các công việc.
- Báo cáo hiện trạng tài khoản và tình hình quảng cáo theo thời điểm ngày, tuần, tháng, quý, năm. 

Fr, Fb Seeding: LCB 5.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Quản trị, theo dõi và thực thi các kế hoạch marketing trên các diễn đàn, trang mạng, mạng xã hội.
- Phối hợp với nhóm Marketing, nội dung, thực thi triển khai các phần công việc trên các diễn đàn và mạng xã hội.
- Tạo, quản lý, báo cáo các tài khoản trên các diễn đàn và mạng xã hội.
- Báo cáo thực thi các công việc (hợp đồng) theo từng thời điểm.
- Báo cáo phân tích hiện trạng, phản ứng, thông tin trên internet về xu hướng cũng như các công việc.
- Báo cáo độc lập với HCNS, kế toán về tài sản (tài khoản) của doanh nghiệp theo từng thời điểm. 

Trade Marketing: LCB 6.000.000VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng kinh doanh + thưởng Quý, Năm.
- Hoạt động thực thi Marketing ngoài thị trường thực tế.
- Thực hiện, theo dõi, báo cáo các công việc (hợp đồng) theo thời điểm.
- Phối hợp với nhóm marketing, nội dung, thực thi theo định hướng và kế hoạch.
- Báo cáo thực hiện, tài chính với Marketing Planner.
- Đề xuất, cung cấp các thông tin đảm bảo hiệu quả và xu hướng của thị trường.

Bạn đã sẵn sàng tham gia trong cơ cấu nhân sự của ANCOM Marketing vui lòng điền vào mẫu bên dưới.